Δημόσια Διαβούλευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών (open.upatras.gr)

Η Πρυτανική Αρχή εγκαινιάζοντας μια περίοδο δημοκρατικού διαλόγου με όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με στόχο την συμμετοχική λήψη αποφάσεων ξεκινάει σήμερα τις ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις.

Αποτελεί ένα βήμα δημοκρατίας και διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου μας. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε την ευρύτερη δυνατή ενεργοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης κειμένων που τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Για να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο ρόλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στην τελική διαμόρφωση κειμένων-εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου μας.

  • Διαβούλευση
  • Θέματα
  • Σχόλια
  • Τελευταίο σχόλιο
  • Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων του Παν. Πατρών
   Τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) οφείλουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), όπως ορίζει το πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή και στη συνέχεια χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σύμφωνα με το Horizon Europe. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) ανέλαβε τη σύνταξη και συγγραφή του παρόντος ΣΔΙΦ, το οποίο ορίζει τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τα έτη 2022-2025 για την επίτευξη της έμφυλης ισότητας. Οι δράσεις βασίζονται στο διεθνές και εθνικό πλαίσιο για την έμφυλη ισότητα, τον σύγχρονο ορισμού του φύλου (βιολογικού και κοινωνικού), την αποτύπωση έμφυλου χάρτη του ΠΠ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, τη μείωση των αποκλίσεων που οδηγούν στην έμφυλη ανισότητα καθώς και τους στόχους που πρέπει να καλύπτει ένα συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο.
  • 1
  • 3
  • 9 μήνες, 2 εβδομάδες πριν

   Καρακάντζα Ευφημία