Δημόσια Διαβούλευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών (open.upatras.gr)

Η Πρυτανική Αρχή εγκαινιάζοντας μια περίοδο δημοκρατικού διαλόγου με όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με στόχο την συμμετοχική λήψη αποφάσεων ξεκινάει σήμερα τις ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις.

Αποτελεί ένα βήμα δημοκρατίας και διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου μας. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε την ευρύτερη δυνατή ενεργοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης κειμένων που τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Για να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο ρόλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στην τελική διαμόρφωση κειμένων-εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου μας.