Home Συζητήσεις Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών Σχέδιο Κανονισμού ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισκόπηση 8 δημοσιεύσεων - 1 έως 8 (από 8 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Διαχειριστής ιστοτόπου
  Keymaster
  Αριθμός σχολίων: 7

  Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών της 26ης Οκτωβρίου 2023, η Πρυτανική Αρχή θέτει σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονισμού ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή που είχε οριστεί από την Σύγκλητο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.

  Σχέδιο Κανονισμού

  Κακαρελίδης Γεώργιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  §4. 3.  γ:  Γράφει « … και γενικότερα περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους και παραβιάζει … »

  Νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἀφαιρεθῇ τό ” παρενοχλεί τρίτους και”.  Διότι:

  α) πάντα καὶ γιὰ ὁτιδήποτε, θὰ ὑπάρχῃ κάποιος ποὺ θὰ ἐνοχλῆται. ἁκόμη καί γιατί … ὑπάρχει.

  β) σκοπός τοῦ Πανεπιστημίου εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἐνοχλεῖν διὰ τῆς έρεύνης τὴν ὑπάρχουσα θεώρηση. Ἀνεξαρτήτως … “πολιτικῆς”.

  Τριανταφύλλου Αθανάσιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  §7. Πειθαρχικές κυρώσεις

  “Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των χρηστών η ΕΔΗΒΔ

  μπορεί να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Δεοντολογίας …”

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ “μπορεί” ΜΕ “οφείλει”

  ———————————————————————————————

  Επίσης, στο ίδιο άρθρο: το “ελαφρά”, “σχετικά σοβαρή”, “σοβαρή” … είναι έννοιες υποκειμενικές.

  Προτείνεται:

  α) Επίπληξη και προειδοποίηση σχετικά με πειθαρχικά μέτρα στο μέλλον αν υπάρχει προσβολή του Κώδικα Δεοντολογίας

  β) Προσωρινή φραγή όταν η προσβολή είναι σοβαρή

  γ) Οριστική φραγή του χρήστη σε περίπτωση που υποτροπιάσει κατόπιν προσωρινής φραγής

  Δημητρακόπουλος Ιωάννης
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  1) “§ 7. Πειθαρχικές κυρώσεις. α) Σύσταση περί μη επανάληψης της κριθείσας ενέργειας, όταν η προσβολή του Κώδικα Δεοντολογίας θεωρηθεί ελαφρά β) Επίπληξη όταν διαπιστώνεται μια σχετικά σοβαρή προσβολή του Κώδικα Δεοντολογίας”. H σύσταση δεν αποτελεί κύρωση. Συνεπώς το (α) μπορεί να αφαιρεθεί αβλαβώς.

  2) Μια συχνή μορφή κατάχρησης είναι η αποστολή μνμ που μόνο με εξαιρετικά διασταλτική ερμηνεία των περιπτώσεων της παρ. 3 μπορούν να λογιστούν βάσιμα ως εμπίπτοντα στην αποστολή του Βήματος: πέραν περιπτώσεων ψυχικής εκτόνωσης, που είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν σε ένα πολυάνθρωπο σύνολο, μνμ εξυπηρετούν ατομικά ή ομαδικά (ποικίλης φύσεως) συμφέροντα (δεν εννοώ οικονομικά, ασφαλώς). Ένας τρόπος περιστολής της κατάχρησης θα ήταν οι περιπτώσεις της παρ. 3 να διατυπωθούν ακριβέστερα ώστε να απαρτίσουν λίστα θεματικών κατηγοριών, κάθε χρήστης που επιθυμεί να στείλει μνμ να υποχρεούται να το υπαγάγει σε κάποια από τις κατηγορίες, την οποία θα δηλώνει ρητά στο θέμα τού μνμ, παράλληλα δε κάθε χρήστης ως παραλήπτης μνμ να έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης φίλτρου επιλέγοντας/αποκλείοντας κατηγορίες, ώστε να περιοριστεί κατά τι και η αλόγιστη παραγωγή εφήμερων ψηφιακών αντικειμένων. Αν η αρμόδια επιτροπή ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, και αν, ασφαλώς, αυτό είναι τεχνικά εφικτό δεδομένων των πόρων και των συνθηκών, μπορώ να τροποποιήσω ανάλογα την παρ. 3 υπό μορφήν άτυπης πρότασης προς αυτήν.

  Δερματάς Ευάγγελος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Μερικά σύντομα σχόλια για το σχέδιο κανονισμού

  §4. Υποχρεώσεις των χρηστών.

  Η παράγραφος 1 “οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί συκοφαντικής δυσφήμισης, εξύβρισης και
  απειλής, ” υπερκαλύπτει τις επόμενες παραγράφους 2, 3γ, 3στ. Συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κανονισμό, εκτός εάν χρειάζεται να εισάγουμε νέους περιορισμούς στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν γνωρίζω τα όρια της νομιμότητάς της.

  Ιδιαίτερα η διατύπωση του 2β “να μην αναφέρονται σε εσωτερικές διαδικασίες Συνελεύσεων, Επιτροπών και Οργάνων των Τμημάτων και του Ιδρύματος.” είναι εξόχως προβληματική διότι δεν είναι σαφώς ορισμένη η φράση  “εσωτερικές διαδικασίες”. Τα θεσμοθετημένα όργανα του Πανεπιστημίου έχουν σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται στα ΦΕΚ. Εκεί δεν έχω βρεί την συγκεκριμένη έκφραση.

   

  §6. Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου “Αρμόδια για την τήρηση και τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου (ΕΔΗΒΔ)”.

  Θεσμοθετημένο όργανο από τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου είναι η  Επιτροπή Δεοντολογίας (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5468/14.09.2023), στο οποίο δίνονται οι αρμοδιότητες”Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου  ν. 4957/2022 και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή της ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.” στον αντίστοιχο νόμο ν. 4957/2022 περιγράφεται ότι “217.2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α) Καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος”

  Συνεπώς αφού υπάρχει θεσμοθετημένο όργανο (η  Επιτροπή Δεοντολογίας) γιατί πρέπει να οριστεί και επιτροπή “Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου (ΕΔΗΒΔ)”; Τι θα συμβεί αν προκύψει ότι οι δύο επιτροπές έχουν διαφορετική άποψη για το ίδιο γεγονός;

   

  Τσέλιος Θεόδωρος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Οι κατηγορίες των δημόσιων μηνυμάτων θα μπορούσε να χωριστούν σε τρεις διακριτές κατηγορίες (και όχι σε δύο) με συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε κάθε κατηγορία οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται ανάλογα με την προέλευσή τους και το αντικείμενο τους. Αναλυτικά οι προτεινόμενες κατηγορίες αναφέρονται στην συνέχεια:

  §5. Λίστες κοινοποίησης ηλεκτρονικών δημοσίων μηνυμάτων

  Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες και αντίστοιχες διευθύνσεις  δημοσίων μηνυμάτων

  α)  announces@upatras.gr

  Υπό την διεύθυνση αυτή δημοσιεύονται μόνον επίσημες Ανακοινώσεις Οργάνων, Επιτροπών και Τμημάτων του ΠΠ. Μόνον οι δικαιούχοι φορείς και οι εκπρόσωποί τους έχουν κωδικούς πρόσβασης στην εν λόγω διεύθυνση και η χρήση της δεν είναι επιτρεπτή σε ατομικούς χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εγγεγραμμένοι παραλήπτες των Ανακοινώσεων είναι όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς δυνατότητα απεγγράφης τους, όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του χρήστη κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Τηλεματικής.

  β) notifications@upatras.gr

  Υπό τη διεύθυνση αυτή δημοσιεύονται αναγγελίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, περί εξετάσεων διδακτορικών και διπλωματικών εργασιών, συνεδρίων, εκδηλώσεων, συνδικαλιστικών συνελεύσεων και αποφάσεων, και γενικά νέα της πανεπιστημιακής κοινότητας που αφορούν σε όλες τις εκφάνσεις του ακαδημαϊκού βίου. Εγγεγραμμένοι παραλήπτες είναι όλοι οι συλλογικοί φορείς και οι ατομικοί χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον δεν δηλώσουν προς το Κέντρο Δικτύων την απεγγράφη τους από την λήψη μηνυμάτων εκ μέρους της ως άνω διεύθυνσης.

  γ) forum@upatras.gr ή tovima@upatras.gr

  Υπό τη διεύθυνση αυτή δημοσιεύονται μηνύματα από θεσμικούς ή ατομικούς χρήστες με σκοπό την έκφραση γνώμης, τη διεξαγωγή διαλόγου και την άσκηση κριτικής. Για τη συμμετοχή στην αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων απαραίτητη είναι η ρητή εγγραφή των χρηστών στην διεύθυνση forum@upatras.gr που διαχειρίζεται το κέντρο δικτύων του ΠΠ. Η εγγραφή προϋποθέτει λήψη γνώσης και ρητή αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού. Απεγγραφή από την λήψη μηνυμάτων είναι κατά πάντα χρόνο ελεύθερη για κάθε χρήστη

  Καζάνης Ηλίας
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Συμβολή του ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το «Σχέδιο Κανονισμού ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών».

   

  Το ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών:

  1) Θεωρεί πως η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου εξυπηρετεί την ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος.

  2) Κρίνει πως η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου έχει, μέχρι τώρα, υπάρξει θετική και χωρίς σοβαρά προβλήματα καταχρηστικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς.

  3) Συμμετέχει στη διαβούλευση προτείνοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω. O τροποιημένος Κανονισμός επισυνάπτεται με τις κύριες αλλαγές τονισμένες με κίτρινο φόντο.

  §3. Εδώ πρέπει να περιγράφεται ο σκοπός λειτουργίας του «Βήματος», με σαφή αναφορά στην ύπαρξη του ως κομβικού μέσου διευκόλυνσης του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σε ελεύθερη και αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μεταξύ τους. Το ΔΣ σημειώνει πως δεν νοείται προσπάθεια περιχαράκωσης και συρρίκνωσης του δικαιώματος στην έκφραση γνώμης μέσω της προσπάθειας περιοριστικής περιγραφής συγκεκριμένων θεμάτων. Η παράθεση ενδεικτικών ενοτήτων μπορεί να βοηθήσει να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα του «Βήματος» σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να απσοκοπεί στο να εξαντλήσει προκαταρκτικά  τη θεματολογία.

  §4. Αφού έχει περιγραφεί ο σκοπός λειτουργίας του «Βήματος», εδώ περιγράφεται νη διαδικασία εγγραφής των χρηστών.

  (Σημείωση: το κείμενο έχει μεταφερθεί από την §5 του υπό διαβούλευση Κανονισμού)

  §5. (Σημείωση: Τροποποίηση της §4 του υπό διαβούλευση Κανονισμού)

  Ενισχύεται, περιγραφικά. το εδάφιο 1, με στόχο την πιο πλήρη περιγραφή των περιπτώσεων πιθανής παραβίασης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία προστατεύει πρόσωπα ή ομάδες προσώπων από απειλές και βίαιη συμπεριφορά.

  Εφόσον καθορίζονται σαφώς στην ενότητα 1 οι νόμιμοι περιορισμοί, δεν εξυπηρετούν τίποτα και επομένως θα πρέπει να αφαιρεθούν, οι επιπλέον προσπάθειες περιγραφής, με όρους μάλιστα ποιοτικούς και υποκειμενικούς (π.χ. «αρμόζον σε ακαδημαϊκό ίδρυμα ύφος», «χρηστά ήθη», «περιεχόμενο που παρενοχλεί τρίτους»), των μη αποδεκτών τρόπων έκφρασης. Πολύ περισσότερο, εφόσον η χρήση «του Βήματος» γίνεται, υποχρεωτικά, επώνυμα από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

  Έμφαση δίνεται στην απαραίτητη αφαίρεση του προτεινόμενου εδαφίου 2β, ως προς την αναφορά σε εσωτερικές διαδικασίες οργάνων του Ιδρύματος. Η οποιαδήποτε σχετική, περιοριστική, αναφορά στον «Κανονισμό» αντιτίθεται άμεσα στο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, στη συνδικαλιστική λειτουργία και στην εξυπηρέτηση της ομαλής ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος, όπως αναφέρονται στην §3 του προτεινόμενου «Κανονισμού». Εξάλλου, η όποια παράβαση του νομίμως οριζόμενου τρόπου λειτουργίας οργάνου του Ιδρύματος καλύπτεται αυτοδικαίως από την πρόνοια του νόμου και δεν απαιτείται ειδική αναφορά. 

  Η §5 του προτεινόμενου Κανονισμού αφαιρείται καθώς στερείται νοήματος εφόσον, εκ του τίτλου, πρόκειται για κανονισμό της λίστας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου.

  §6 Η Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου:

  Α) οφείλει να επιτηρεί τη λειτουργία «του Βήματος» και να μπορεί να εισηγείται τροποποίηση του Κανονισμού, όχι να τροποποιεί τον Κανονισμό αυτοδικαίως.

  Β) πρέπει αν απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, διαφορετικών Σχολών του Ιδρύματος, αλλά και από εκπροσώπους του Διοικητικού προσωπικού και των μελών ΕΔΙΠ. Με αυτόν τρον τρόπο θα ενισχυθεί η εκπροσώπηση όλων των μελών του Ιδρύματος τα οποία μπορούν αν είναι χρήστες «του Βήματος».

  Γ) πρέπει να έχει περιορισμένο χρόνο θητείας.

  Δ) πρέπει να μπορεί να απευθύνει συστάσεις, περί μη επανάληψης προβληματικής συμπεριφοράς, σε χρήστες «του Βήματος» και να εισηγείται περαιτέρω ενέργειες στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Μελών Ε.Τ.Ε.Π. προτείνονται τα παρακάτω:

   

  §4.2.β Σε τυχόν αναφορές χρηστών στις εσωτερικές διαδικασίες Συνελεύσεων, Επιτροπών και Οργάνων του Ιδρύματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το νομικό πλαίσιο περί τήρησης προσωπικών δεδομένων και ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής (Κεφ. ΛΑ του Εσωτερικού Κανονισμού ΠΠ)

  Να σημειωθεί εδώ ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος “Εσωτερικές διαδικασίες” αφού δεν αναφέρεται σαφώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

   

  §6.α Η Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου πρέπει να απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, διαφορετικών Σχολών του Ιδρύματος, αλλά και από εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π, των μελών Ε.ΔΙ.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εκπροσώπηση όλων των μελών του Ιδρύματος τα οποία είναι χρήστες «του Βήματος».

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 8 δημοσιεύσεων - 1 έως 8 (από 8 συνολικά)
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.