Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 9 δημοσιεύσεων - 1 έως 9 (από 9 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Μελών Ε.Τ.Ε.Π. προτείνονται τα παρακάτω:

   

  §4.2.β Σε τυχόν αναφορές χρηστών στις εσωτερικές διαδικασίες Συνελεύσεων, Επιτροπών και Οργάνων του Ιδρύματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το νομικό πλαίσιο περί τήρησης προσωπικών δεδομένων και ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής (Κεφ. ΛΑ του Εσωτερικού Κανονισμού ΠΠ)

  Να σημειωθεί εδώ ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος “Εσωτερικές διαδικασίες” αφού δεν αναφέρεται σαφώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

   

  §6.α Η Επιτροπή Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου πρέπει να απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, διαφορετικών Σχολών του Ιδρύματος, αλλά και από εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π, των μελών Ε.ΔΙ.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εκπροσώπηση όλων των μελών του Ιδρύματος τα οποία είναι χρήστες «του Βήματος».

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. σας παραθέτουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας.

   

  Άρθρο104

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  5.      Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανατίθεται το διδακτικό έργο στα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού καθώς και τα εν γένει διοικητικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις επιτροπές της ακαδημαϊκής μονάδας κατ αντιστοιχία με τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

   

  Άρθρο 105

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

  8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων / προγραμμάτων. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

  Σύμφωνα με το Άρθρο 234 του Ν 4957/2022

  Άρθρο 234
  Επιστημονικός Υπεύθυνος

  1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

   10. Να σβηστεί εφ’ όσον αλλαχθεί η παρ. 8 όπως παραπάνω.( Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντά τους και ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν. ) 

   

   

  Άρθρο 106

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  11.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, άδεια με αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος. Η άδεια χορηγείται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη, αναλόγως την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του ενδιαφερομένου, για έκτακτους προσωπικούς λόγους η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, της Κοσμητείας ή της Συγκλήτου αντίστοιχα και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του οικείου Τομέα και κοινοποιείται  στον Πρύτανη. 

   

   

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 7 μήνες, 1 εβδομάδα πριν από Σέρπη Έλενα.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος 8 του Αρθρου 105  σε:

  Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων / προγραμμάτων. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

   

  Σύμφωνα με το Άρθρο 234 του Ν 4957/2022

  Άρθρο 234

  Επιστημονικός Υπεύθυνος

  1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

   

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Μάνο,

  καλή παρατήρηση

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 7 μήνες, 1 εβδομάδα πριν από Σέρπη Έλενα.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Μελών Ε.Τ.Ε.Π.

  Επισυνάπτω στο παρόν σχόλιο τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΔΥ του Παν/μίου Πατρών με τις αλλαγές που προτείνουμε σαν Σύλλογος.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Μελών Ε.Τ.Ε.Π.

  Σχετικά με  το άρθρο 7, παράγραφος 4.

  Θεωρούμε ότι για όλα τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής user@upatras.gr, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς και υπηρεσίες τηλεματικής πρέπει να παραμένουν ενεργές και μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.

  Σέρπη Έλενα
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 9

  Μάνο,

  πρέπει να διορθωθεί η παράγραφος 8 του Αρθρου 105  σε:

  8. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι., να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή τους και να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και λοιπών καθηκόντων τους και η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

  αφού στην Παρ.3 Άρθρο 50 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 αναφέρεται ρητά και στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

  Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ειδικά στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, μπορεί επίσης να είναι επιστημονικός υπεύθυνος μέλος του λοιπού προσωπικού (μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) των εν λόγω φορέων, εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 9 δημοσιεύσεων - 1 έως 9 (από 9 συνολικά)