Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Γεωργίου Παρασκευάς
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω ορισμένα σχόλια-παρατηρήσεις-προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Απόφασης «Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών».

  Σχόλιο 1:

  Γενικά καλό είναι να διατηρείται ενιαία αντιμετώπιση αποτύπωσης των αναφορών σε Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Παράδειγμα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2: Π.Δ. 336/1975 (Α΄ 99)

  Επίσης κατά την πρώτη εισαγωγή ενός όρου όπως «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», «Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» κ.λπ. να συνοδεύεται από τη συντομογραφία (Α.Ε.Ι.), (Π.Γ.) κ.λπ. η οποία στη συνέχεια να χρησιμοποιείται και να μην ξαναδηλώνεται.

  Επιπλέον χρειάζεται ομοιόμορφη αναφορά σε Υπουργικές Αποφάσεις για τις οποίες συνηθίζεται πλέον η έκφραση «…. της υπό στοιχεία χχχχ/χχ/χχ.χχ.χχχχ (Β΄ χχχχ) απόφασης του Υπουργού/Αναπληρωτή Υπουργού/Υφυπουργού χχχχχχχ».

  Σχόλιο 2:

  Στο άρθρο 3 προτείνεται μια τροποποιημένη/εμπλουτισμένη αναφορά στους στρατηγικούς σκοπούς vii και viii της αποστολής:

  vii) Προώθηση και εφαρμογή από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δράσεων και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήση της ενέργειας

  viii) Εμπέδωση και εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών, προστασίας της διαφορετικότητας και κουλτούρας συμπερίληψης, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες, με σεβασμό στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  Σχόλιο 3:

  Για την παρ.2 του άρθρου 3 προτείνεται η εξής τροποποίηση:

  «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών στηρίζεται σε ένα σύνολο αξιών, οι οποίες βασίζονται στην αρχή της ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας, της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού των δικαιωμάτων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ισότητας, καθώς και στην αρχή της συνεργασίας όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πλαίσιο της τήρησης του Συντάγματος, των Νόμων και των Κανονισμών. Οποιαδήποτε διάκριση, η οποία σχετίζεται με το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία ή την ιδεολογία, θεωρείται ανεπίτρεπτη.»

  Σχόλιο 4:

  Στο άρθρο 4 ίσως πρέπει να αξιολογηθεί εάν και εδώ πρέπει να γίνει αναφορά στα όργανα διοίκησης των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) σύμφωνα και με το άρθρο 102 του ν. 4957/2022, για τα οποία άλλωστε γίνεται αναφορά στο άρθρο 49 του παρόντος.

  Σχόλιο 5:

  Στην παρ. 4 του άρθρου 5 να συμπληρωθεί στο τέλος «Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος».

  Σχόλιο 6:

  Η παρ. 1 του άρθρου 7, δεν είναι σαφές σε ποια διάταξη του ν.4957/2022 εδράζεται. Επίσης δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου εκλογής όπως στις επόμενες κατηγορίες.

  Σχόλιο 7:

  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος αναφέρεται ότι ο ελάχιστος αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που απαιτείται να υπηρετούν ανά Τομέα είναι πέντε (5), μία πρόβλεψη η οποία ισχύει και στον τρέχοντα Κανονισμό. Προτείνεται να μειωθεί ο εν λόγω ελάχιστος αριθμός σε τέσσερα (4) ή ακόμη και τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. για τους εξής λόγους:

  α) δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία ν.4957/2020 όπως και σε καμία προισχύουσα.

  β) υφίστανται σε πολλά ομοειδή/αντίστοιχα τμήματα άλλων Πανεπιστημίων, Τομείς οι οποίοι αριθμούν λιγότερα από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π.

  γ) η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 153 του ν.4957/2022 στην ουσία δεν επιτρέπει καμία μετακίνηση μέλους ΔΕΠ ώστε να υπάρχει η θεωρητική υπόθεση εργασίας ότι ένας τομέας ο οποίος είχε νομίμως συσταθεί και πλέον διαθέτει αριθμό μελών Δ.Ε.Π μικρότερο των πέντε (5), να ενισχυθεί μελλοντικά μέσω αυτής της οδού.

  δ) το ισοζύγιο αφυπηρετήσεων και εντάξεων μελών Δ.Ε.Π. γενικότερα σε ένα Τμήμα και ειδικότερα στο δυναμικό ενός Τομέα, δεν μπορεί να είναι θετικό παρά μόνο στην καλύτερη περίπτωση ουδέτερο, συνεπώς μελλοντική αύξηση του αριθμού μελών Δ.Ε.Π. μέσω αυτής της οδού δεν είναι δυνατή.

  ε) διατηρείται ικανός αριθμός Τομέων στα Τμήματα και μάλιστα σε Τμήματα τα οποία ενδέχεται να κινδυνεύουν να μείνουν με αριθμό Τομέων κάτω των τριών καθώς σε αυτό το ενδεχόμνεο όλοι οι Τομείς στο Τμήμα πρέπει να καταργηθούν εφόσον δεν πληρείται η προϋπόθεση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022.

  στ) θα είναι λιγότερες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Συνέλευση του Τμήματος θα πρέπει να ασκεί τις αρμοδιότητες ενός προϋφιστάμενου αυτοδύναμου Τομέα.

  Σχόλιο 8:

  Στην παρ. 2 του άρθρου 14 χρειάζεται να αποδοθεί ολογράφως η συντομογραφία «ΕΕΕ» κατά την 1η εμφάνισή της ήτοι «Επιτροπή Συνεδριακών Εκδηλώσεων».

  Σχόλιο 9:

  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15 μπορεί να υπάρξει η απόδοση: «της υπό στοιχεία αριθ. 105875/Ζ1/1.7.2019 (Β’ 2787) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Αυτή η παρατήρηση ισχύει και για άλλες αναφορές σε υπουργικές αποφάσεις στο παρόν σχέδιο.

  Σχόλιο 10:

  Στην υποενότητα 4.2 της ενότητας 4 του άρθρου 17 κρίνεται ως μη αναγκαία η αναφορά στους συγκεκριμένους μήνες «Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου» όπως και όπου αλλού αναφέρεται π.χ. παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος.

  Στην υποενότητα 4.3 της ενότητας 4 του άρθρου 17 προτείνεται η αποφυγή αναφοράς σε διάρκεια τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων η οποία στην πράξη σχεδόν πάντα προσεγγίζει τις τέσσερις (4) εβδομάδες. Θα μπορούσε να διατυπωθεί εναλλακτικά ως εξής:

  «4.3. Ειδικότερα, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν κατά μέγιστο τέσσερις (4) εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από μία (1) ελεύθερη εβδομάδα πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου και διαρκούν τέσσερις (4) εβδομάδες. Απόκλιση από τις ανωτέρω προθεσμίες επιτρέπεται με απόφαση της Συγκλήτου.».

  Σχόλιο 11:

  Στην υποενότητα 5.4 της ενότητας 5 του άρθρου 17 προτείνεται η απόφαση για την οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της περίπτωσης στ) να λαμβάνεται απευθείας από τη Συνέλευση του Τμήματος ή εναλλακτικά μετά από εισήγηση του Τμήματος στην Κοσμητεία και απόφασή αυτής με κοινοποίηση της απόφασης στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Αυτό διότι μπορεί να υφίστανται ετεροχρονισμένες και διακριτές περιπτώσεις ανά Τμήμα οι οποίες να μην ευθυγραμμίζονται χρονικά με την απαίτηση για διαδοχικές συγκλήσεις συνεδρίασης της Συγκλήτου.

  Σχόλιο 12:

  Στην ενότητα 6 του άρθρου 17 προτείνεται και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ενός κανονισμού, η μη ρητή αναφορά στην πλατφόρμα eClass καθώς θα μπορούσε μελλοντικά να αποφασιστεί εναλλαγή της πλατφόρμας σε άλλον πάροχο π.χ. Moodle, ο οποίος να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.

  Σχόλιο 13:

  Στην περ. γ της υποενότητας 5.3 της ενότητας 5 του άρθρου 18 προτείνεται η αναφορά να είναι ταυτόσημη με εκείνη στην υπό στοιχεία 48880/Ζ1/02.05.2023 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2904), ήτοι: «σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ανά έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)»

  Σχόλιο 14:

  Στην ενότητα 10 του άρθρου 18 ορισμένοι εκ των πινάκων και τα παραδείγματα μαζί με το περιγραφικό και επεξηγηματικό κείμενο θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ειδικό παράρτημα στο τέλος του Κανονισμού.

  Σχόλιο 15:

  Στο άρθρο 19 κατ΄ αναλογία της περ. 3 της παρ. 1, για λόγους πληρότητας πρέπει να γίνει αναφορά/παραπομπή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων.

  Σχόλιο 16:

  Στην παρ. 1 του άρθρου 24 η συνδυαστική χρήση των όρων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. δεν υφίσταται, αντ’ αυτού είναι Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με τον προϊσχύοντα ν.4485/2017 όταν και ακόμα υφίστανται Τ.Ε.Ι.).

  Σχόλιο 17:

  Στο άρθρο 28 προτείνεται ηπροσθήκη παρ. 5 (κατ΄ αναλογία του σκεπτικού της παρ. 6 του άρθρου 25) ως εξής:

  «Σε περιπτώσεις που σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Τμήματος παρατηρείται συνεχείς αξιολογήσεις με χαμηλές βαθμολογίες διδάσκοντος και μαθήματος, ο Διευθυντής του οικείου Τομέα ή/και ο Πρόεδρος του Τμήματος οφείλει να διερευνά και να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και μέριμνα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»

   

  Σχόλιο 18:

  Για την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 38 για την εξέταση φοιτητή σε άλλη ημερομηνία, εντός της ίδιας εξεταστικής περιόδου ή εντός εύλογου χρόνου, σε περίπτωση απουσίας εξεταζόμενου από μία ή περισσότερες εξετάσεις μαθημάτων, και εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας, δεν αναφέρεται ποιο όργανο κρίνει και αποφασίζει σχετικά όπως στην περίπτωση της παρ. 1.

  Σχόλιο 19:

  Κάποια στοιχεία στο Κεφάλαιο Θ περί του Κανονισμού διεξαγωγής εξετάσεων, φαίνεται να επαναλαμβάνονται/ταυτίζονται π.χ. αναφορές στην παρ. 8 του άρθρου 37 και στην παρ. 5 του άρθρου 41. Άλλο παράδειγμα με συμπίπτουσες αναφορές υπάρχει στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 42. Ίσως το εν λόγω Κεφάλαιο θα μπορούσε να είναι πιο ομογενοποιημένο/αναδιαρθρωμένο και λιγότερο τμηματοποιημένο χωρίς όμως να παύει να είναι αναλυτικό.

  Σχόλιο 20:

  Η παρ.2 του άρθρου 62 θα μπορούσε να διατυπωθεί γενικότερα ως εξής: «2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος δύνανται επίσης να ιδρύονται και να λειτουργούν παραρτήματα του Κέντρου στις περιοχές όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.»

  Σχόλιο 21:

  Στην παρ.6 του άρθρου 89 γίνεται αναφορά περί υποχρέωσης των μελών Δ.Ε.Π. «να διαμένουν και να εγκαθίστανται στον νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο υπηρετούν» ενώ στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν.4957/2022 αναφέρεται: «Να διαμένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται».

   

  Με εκτίμηση,

  Παρασκευάς Ν. Γεωργίου

  Επίκουρος Καθηγητής

  Πανεπιστημίου Πατρών

   

Επιστροφή στο: Απάντηση στο: Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)