Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Δικτύων
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 8

  α) «Μηνύματα Δημοσίου Ενδιαφέροντος», αποτελούν τα αποστελλόμενα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ένα αόριστο αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών του δικτύου τηλεματικής του ΠΠ (upnet) μέσω  του εξυπηρετητή webmail.upatras.gr και webmail@upnet.gr, και τα οποία έχουν έναν μη άμεσα προσωπικό, πληροφοριακό, διαλογικό ή κριτικό χαρακτήρα.

  β) «Δίκτυο Τηλεματικής»: ονομάζεται το σύνολο των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών τηλεματικής, το οποίο υποστηρίζει τις απαιτήσεις επικοινωνίας των υπολογιστικών συστημάτων του ΠΠ.

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει ∆ίκτυο Τηλεματικής υψηλών ταχυτήτων, το οποίο εκτείνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΠΠ στη συνολική χωρική του έκταση. Μέσω του ∆ικτύου Τηλεματικής παρέχονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος. Η λειτουργία και χρήση του ∆ικτύου Τηλεματικής του ΠΠ διέπεται από βασικούς κανόνες, με σκοπό τη διασφάλιση της χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών αποκλειστικά για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και του ∆ιαδικτύου.

  β) «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», λογίζεται η χρήση των υπηρεσιών επικοινωνιακής διασύνδεσης μέσω της διεύθυνσης user@upatras.gr ή user@upnet.gr

  γ) «Χρήστης» ονομάζεται  είτε το μονοπρόσωπο ή συλλογικό Οργανο, είτε η η Οργανική Μονάδα του ΠΠ (Σχολή, Τμήμα, Επιτροπή) ή το μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, και το οποίο χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τη μορφή „user@upatras.gr“ ή „user@upnet.gr“ κατά τους ορισμούς του Δικτύου Τηλεματικής ΠΠ.

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δεοντολογίας της χρήσης του Ηλεκτρονικού Βήματος του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.