Home Συζητήσεις Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Κανονισμός Λειτουργίας Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 18 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Σχόλια
 • Διαχειριστής ιστοτόπου
  Keymaster
  Αριθμός σχολίων: 7

  Κανονισμός Λειτουργίας Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (pdf)

  1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, το οποίο εκτείνεται στις εγκαταστάσεις  της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου, στις εγκαταστάσεις του στο Αγρίνιο, στο Κουκούλι και στο Μεσολόγγι ή στις εκάστοτε λειτουργούσες εγκαταστάσεις. Το Δίκτυο Υποδομών και Υπηρεσιών (ΔΥΥ) διασυνδέει όλες τις οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου μεταξύ τους και µε ελληνικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και το Διαδίκτυο (Internet). Μέσω των ΔΥΥ παρέχονται σε όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από ψηφιακές υπηρεσίες µε σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

  Στόχοι του ΠΠ είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και η εισαγωγή και εξοικείωση µε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η αρμοδιότητα της εγκατάστασης, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης των ΔΥΥ έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΔΨΔΤΠΕ) του ΠΠ.  Η ΔΨΔΤΠΕ έχει αναλάβει επίσης τον καθορισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών, καθώς και το συντονισμό των επιμέρους Μονάδων (Σχολές, Τμήματα, Τομείς) του Ιδρύματος.

  Η λειτουργία και χρήση των ΔΥΥ του ΠΠ διέπεται από βασικούς κανόνες, µε σκοπό τη διασφάλιση της χρήσης των υποδομών και υπηρεσιών αποκλειστικά για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και του Διαδικτύου.

  Οι Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ συνδέονται µε το Διαδίκτυο µέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET). Το ΕΔΥΤΕ αποτελεί ένα µη εμπορικό εθνικό δίκτυο κορμού, του οποίου οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης διέπουν και δεσμεύουν τη λειτουργία και χρήση και των ΔΥΥ του ΠΠ. Με τον όρο «µη εμπορικό» εννοείται πως η παροχή των υπηρεσιών του ΕΔΥΤΕ, και επομένως και των ΔΥΥ του ΠΠ, γίνεται µε στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, και όχι για εμπορική δραστηριότητα ή µε γνώμονα την «αγορά».

  Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΔYY του ΠΠ.

  Οι ακόλουθοι ορισμοί είναι χρήσιμοι για τους σκοπούς αυτούς.

  1. Χρήστης των ΔΥΥ ονομάζεται η Ακαδημαϊκή Μονάδα του ΠΠ (Σχολή, Τμήμα, Επιτροπή) ή το μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί µέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, και το οποίο χρησιμοποιεί το ∆ΥΥ του ΠΠ. Ως µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ορίζονται οι εξής: οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, το προσωπικό µε οργανική θέση στο Ίδρυμα και το προσωπικό µε σύμβαση, καθώς και οι ερευνητές που αποτελούν άμισθα µέλη των ερευνητικών ομάδων σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύματος.
  2. Η Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΔΨΔΤΠΕ) προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο τη δικτυακή πολιτική που χαράσσει το ΠΠ µέσω του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών (ΤΔΥΥ) ακολουθώντας τη στρατηγική των Διοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Γενικός Διευθυντής, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)” κατά τις προβλέψεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και του π.δ. 52/2022 (Α’ 131) (ΦΕΚ 6665/Β/23.12.2022).
  3. Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύου ή ΔΥΥ οργανικής μονάδας του ΠΠ (Τεχνικός Υπεύθυνος) ονομάζεται το προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδημαϊκών Τμημάτων ή από τον διοικητικό προϊστάμενο στην περίπτωση διοικητικών υπηρεσιών, ως υπεύθυνο για την τεχνική εποπτεία των ΔYY και την εφαρμογή της υφιστάμενης πολιτικής σε συνεργασία µε τη Διοίκηση του ΠΠ, για τη συγκεκριμένη οργανική μονάδα.

  Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών δικτύου.

  2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η παροχή ΔΥΥ είναι προνόμιο, το οποίο παραχωρείται από το ΠΠ προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η χρήση του Δικτύου του ΠΠ παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος. Το ΠΠ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες των ΔYY του Ιδρύματος τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

  1. Το ΠΠ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα προς τρίτους από τη χρήση είτε του ∆ΥΥ του ΠΠ είτε γενικώς του εξοπλισμού των υποδομών και υπηρεσιών που παρέχει το ΠΠ.
  2. Στόχος του ΠΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ∆ΥΥ του ΠΠ και των συστημάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο η ΔΨΔΤΠΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και σύμφωνα µε τις τρέχουσες τεχνολογίες, για την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο, η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς.
  3. Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται εσωτερικά στο ∆ΥΥ του ΠΠ ή και σε ολόκληρο το Διαδίκτυο, µέσω του ∆ΥΥ του ΠΠ, από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ’ ανάγκη επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ΠΠ από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το ΠΠ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.

  3.  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Η λειτουργία των ΔYY του ΠΠ διέπεται από τις αποφάσεις και συστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. καθώς και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των χρηστών του ∆ΥΥ του ΠΠ όσο και τρίτων απέναντι σε κακόβουλες ή αμελείς ενέργειες χρηστών των ΔΥΥ του ΠΠ.
  2. Η χρήση και λειτουργία των ΔYY του ΠΠ διέπεται από το ευρύ κανονιστικό, νομικό και ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΠΠ, που περιλαμβάνουν το οδηγό συμμόρφωσης του ΠΠ (https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/odigos_symmorfosis_ston_gkpd.pdf) και το οδηγό ασφάλειας πληροφοριών (https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/shedio_asfaleias_pliroforion.pdf) η παραβίαση των οποίων επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις.
  3. Το Δίκτυο Υποδομών του ΠΠ εκτείνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων του (όπως έχουν ήδη αναφερθεί) και χρησιμοποιεί ενεργό δικτυακό εξοπλισμό και καλωδιακές υποδομές που βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση της ΔΨΔΤΠΕ. Οποιαδήποτε επέκταση του ∆ΥΥ του ΠΠ εκτός των συγκεκριμένων χώρων θα μπορεί να γίνεται µόνο από την ΔΨΔΤΠΕ, η οποία θα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την υποστήριξη και διαχείρισή της. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επεκτάσεις (ενσύρματες ή και ασύρματες).
  4. Η χρήση των Δικτυακών Υπηρεσιών του ΠΠ εξυπηρετεί μόνον την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Ιδρύματος. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων µε χρήση των ΔΥΥ του ΠΠ. Στις εμπορικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η υπεκμίσθωση χωρητικότητας και η διαφήμιση. Εξαιρείται η αγορά αγαθών µέσω του Διαδικτύου από χρήστες των ΔΥΥ του ΠΠ. Οι χρήστες απαγορεύεται να εισάγουν στις Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ αλλά και µέσω αυτών στο Διαδίκτυο διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αφορά είτε τους ίδιους είτε οποιονδήποτε τρίτο, µε ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου. Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στις Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία και διέπονται από όρους για τον διαφημιζόμενο, οι οποίοι θα καθορίζονται κάθε φορά στα πλαίσια ειδικών συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένου και Πανεπιστημίου.
  5. Η ΔΨΔΤΠΕ και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διευθυνσιοδότηση και ονοματολογία των δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων που συνδέονται στο ∆ΥΥ του ΠΠ.
   • Απαγορεύονται ρητά η χρήση και χορήγηση των επίσημων διευθύνσεων IP (IP address space) του ΠΠ εκτός του ∆ΥΥ του ΠΠ.
   • Επιτρέπεται, µετά τη σύμφωνη γνώμη του προϊστάμενου της ΔΨΔΤΠΕ και των προϊστάμενων Διοικητικών Οργάνων, η χρήση επίσημου ονόματος ως Fully Qualified Domain Name εκτός των ορίων των περιοχών ονομάτων (domain) upatras.gr και upnet.gr σε συστήματα που χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις IP του ΠΠ, µόνο στην περίπτωση εγκεκριμένων έργων του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος και για περιοχές ονομάτων ακαδημαϊκού χαρακτήρα, όπως της μορφής project-name.gr, project-name.org και project-name.net.
   • Η ονοματολογία των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών πρέπει να ακολουθεί το ιεραρχικό σχήμα της περιοχής (domain) της οργανικής μονάδας, το οποίο είναι της μορφής domain-name.upatras.gr µε συγκεκριμένα ονόματα περιοχών για κάθε οργανική μονάδα, όπως αυτά ορίζονται από τη ΔΨΔΤΠΕ σε συνεργασία µε τους Επιστημονικούς και Τεχνικούς Υπευθύνους
  1. Οι χρήστες των ΔΥΥ του ΠΠ οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς τους γραπτούς και άγραφους – εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου και γενικότερα των δικτύων υπολογιστών, όπως για παράδειγμα Network Etiquette (Netiquette). Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή διαμέσου του Δικτύου του ΠΠ καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:
   • Η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3.4 του παρόντος τμήματος του κανονισμού.
   • H διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη.
   • Η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου και γενικότερα περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους.
   • Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, της ασφάλειας (security) των υπολογιστικών συστημάτων και του ∆ΥΥ του ΠΠ, των Τμημάτων αυτού και εξωτερικών δικτύων και συστημάτων, ανεξάρτητα από απώλεια ή µη δεδομένων.
   • Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, του προσωπικού απορρήτου και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών του ∆ΥΥ του ΠΠ ή των χρηστών άλλων δικτύων.
   • Η επίθεση, επιτυχής ή µη, µε σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) του ∆ΥΥ του ΠΠ και των Τμημάτων του ή δικτύων τρίτων.
   • Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.
   • Η διάθεση ή διακίνηση ιών, κακόβουλου λογισμικού ή γενικότερα οποιασδήποτε μορφής αρχείων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε δικτυακούς πόρους ή υπολογιστικά συστήματα του ΠΠ ή τρίτων φορέων.
   • Η µη λελογισμένη, η καταχρηστική και η μονοπωλιακή χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΠΠ.
   • H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (spam e-mail).
   • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων, η οποία οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας µε τρίτες χώρες.
   • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων του ΠΠ για οποιαδήποτε παράνομή δραστηριότητα, όπως:
    • Υποκλοπή, παρεμπόδιση, επέμβαση, φθορά ή αλλοίωση δεδομένων.
    • Εισαγωγή, αλλοίωση ή διαγραφή δεδομένων µε σκοπό την πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία και την απάτη.

  4. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΨΔΤΠΕ

  1. Η ΔΨΔΤΠΕ είναι η αρμόδια οργανική μονάδα για την εγκατάσταση διαμόρφωση, παραμετροποίηση, λειτουργία και επέκταση του Δικτύου Τηλεματικής και των Υπηρεσιών Τηλεματικής του ΠΠ. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού οι αρμοδιότητες της ΔΨΔΤΠΕ περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου Διανομής, το οποίο αποτελεί το τμήμα του Δικτύου του ΠΠ που βρίσκεται στο εσωτερικό του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΠΠ.
  • Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου Κορμού, το οποίο αποτελεί το τμήμα του Δικτύου του ΠΠ που διασυνδέει το Δίκτυο Διανομής των κτιρίων των εγκαταστάσεων του ΠΠ.
  • Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού της σύνδεσης του ΠΠ µε το Διαδίκτυο.
  • Σύνδεση στο ∆ΥΥ του ΠΠ των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών, σύμφωνα µε την υπάρχουσα διαθεσιμότητα του Δικτύου Διανομής της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
  • Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση του ασύρματου δικτύου (eduroam – Upatras Guest) στις εγκαταστάσεις του ΠΠ.
  • Επίβλεψη και διαχείριση του Συστήματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Progress) για την διαχείριση του κύκλου ζωής των φοιτητών.
  • Υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης (e-learning), οι οποίες υποστηρίζουν την πραγματοποίηση από απόσταση του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος. Το σύνολο του Περιεχομένου μαθημάτων της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων.
  • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (WWW), οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του κεντρικού ιστότοπου του ΠΠ (http://www.upatras.gr/) και φιλοξενίας ιστότοπων για τις οργανικές μονάδες του Ιδρύματος. Η ΔΨΔΤΠΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασης, για λόγους ασφαλείας, σε ιστότοπους που δεν συντηρούνται επαρκώς κατόπιν εγκρίσεως της ανώτατης διοίκησης.
  • Διαχείριση της απόδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (ΚΣΗΔΕ).
  • Υποστήριξη χρήσης εφαρμογών ψηφιακής συνεργασίας όπως office 365, one drive, Azure dev Tools κ.α όπως αυτές περιγράφονται στον δικτυακό τόπο https://www.upnet.gr και σύμφωνα με τους κανόνες και όρους του Παρόχου της υπηρεσίας.
  • Διαχείριση της πρόσβασης των ιστότοπων (εξυπηρετητές WWW) των χρηστών του ΠΠ από το Διαδίκτυο.
  • Διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας μεταβίβασης και δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail relay and routing) για όλο το ∆ΥΥ του ΠΠ, ενισχυμένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες. Ειδικότερα, η πρόσβαση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών στο Διαδίκτυο διεξάγεται µόνο µέσω της κεντρικής υπηρεσίας μεταβίβασης και δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στο Διαδίκτυο µόνο του κεντρικού εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΠΠ, εφόσον υλοποιούνται μέτρα προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχα µε αυτά της κεντρικής υπηρεσίας.
  • Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεματικής του ΠΠ και παροχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΨΔΤΠΕ, και κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού, είναι αρμόδια για την εγκατάσταση διαμόρφωση, παραμετροποίηση, λειτουργία και επέκταση των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεματικής:
  • Υπηρεσία Διευθυνσιοδότησης και Ονοματολογίας (DNS) για τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται στις Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ.
  • Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  • Προσωπικές θυρίδες για όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, µε υποστήριξη διαχείρισής τους από προσωπικούς υπολογιστές µέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP, καθώς και
  • Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση των λιστών announcements@upatras.gr και tovima@upatras.gr, σύμφωνα με τον κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ. αριθ. 382/20.4.2004 συνεδρίασή της, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αριθμ. 437/12.2.2009 και 18/23-01-2014 αποφάσεις της Συγκλήτου.
  • Υπηρεσία συγχρονισμού ώρας υπολογιστών (NTP).
  • Υπηρεσίες πολυ-επίπεδης ασφάλειας που ξεκινούν από το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτύου (access lists, VPN) έως το επίπεδο εφαρμογής και την προστασία σταθμών εργασίας.
  • Υπηρεσία καταλόγου (directory services), η οποία παρέχει κεντρική και ομοιόμορφη ταυτοποίηση χρηστών καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου.
  • Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (teleconference) για τη μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο από οποιοδήποτε σημείο των εγκαταστάσεων του ΠΠ.
  • Εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιμέρους οργανικές μονάδες για θέματα δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών.
  1. Η ΔΨΔΤΠΕ  παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους χρήστες του ∆ΥΥ του ΠΠ, σύμφωνα µε τους εκάστοτε πόρους που διαθέτει σε υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει «Γραφείο Αρωγής» των χρηστών, το οποίο υποστηρίζει σε πρώτο επίπεδο τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει κεντρικά, και σε δεύτερο επίπεδο τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται κατανεμημένα από τις οργανικές μονάδες του ΠΠ. Σε πρώτο επίπεδο, οι χρήστες των κατανεμημένων υπηρεσιών θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο.
  2. Η ΔΨΔΤΠΕ μεριμνά ώστε να κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας από τα συστήματα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της σε μέσα μακράς αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα Εξυπηρετητές αποθήκευσης, ή σε άλλα πρόσφορα μέσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως δεν προκύπτει εγγύηση από αυτό το γεγονός ότι, τυχόν απολεσθέντα δεδομένα θα αποκατασταθούν από τα αντίγραφα ασφαλείας και οι χρήστες οφείλουν να κρατούν τα δικά τους backup.
  3. Η ΔΨΔΤΠΕ απαγορεύεται να εξετάζει αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικότερα δεδομένα χρηστών, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.
  4. Η ΔΨΔΤΠΕ απαγορεύεται να παρακολουθεί τη χρήση των υπηρεσιών από μεμονωμένους χρήστες, όμως καταγράφει ανώνυμα ή/και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την τέλεση παράνομων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείμενο, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες αναφορικά µε μεμονωμένους χρήστες, δεδομένου ότι διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά µέσα. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται µόνο μετά από εντολή του Προισταμένου της ΔΨΔΤΠΕ , και/ή των Προϊσταμένων Διοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Γενικός Διευθυντής, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος), ανάλογα µε την σοβαρότητα της περίπτωση, και µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.
  5. Η ΔΨΔΤΠΕ δικαιούται να ελαττώνει την προτεραιότητα, ή να τερματίζει τη χρήση πόρων του ∆ΥΥ του ΠΠ σε περίπτωση που χρήστης καταχράται τις δυνατότητες που του παρέχονται και δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Ο όρος «χρήστης» στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση περιλαμβάνει και κάθε υπολογιστικό σύστημα που συνδέεται µε το ∆ΥΥ του ΠΠ. Το χρονικό διάστημα της ελάττωσης ή και παύσης καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση.
  6. Η ΔΨΔΤΠΕ υποχρεούται να ανακοινώνει προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες επιφέρουν διακοπή λειτουργίας του Δικτύου του ΠΠ, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατεπειγόντων εργασιών λόγω τεχνικών προβλημάτων.
  7. Η ΔΨΔΤΠΕ με την σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων Διοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Γενικός Διευθυντής, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος) δύναται να τροποποιήσει ή και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις εκτάκτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων.
  8. Η ΔΨΔΤΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα και δεν παρέχει συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών.

  5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

  1. Όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν δικαίωμα χρήσης των υποδομών τηλεματικής και των υποδομών τηλεματικής του ΠΠ.
   • Μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας αποτελούν και τα µέλη ∆ΕΠ-επισκέπτες κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο Ίδρυμα, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν δικαίωμα χρήσης των ΔΥΥ του ΠΠ.
  2. Οι χρήστες δεσμεύονται τόσο από τον παρόντα Κανονισμό όσο και από τον οδηγό ασφάλεια πληροφοριών (https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/shedio_asfaleias_pliroforion.pdf) αλλά και από τους κανόνες και όρους χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών. Οι κανόνες και όροι χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών ορίζονται σύμφωνα µε το άρθρο 9.3. του παρόντος Κανονισμού.
  3. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης στις Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ µέσω υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής πρίζας εκτελείται από τη ΔΨΔΤΠΕ μετά από αίτηση του αρμόδιου Τεχνικού Υπευθύνου της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει ο χρήστης.
  4. Κάθε χρήστης των ΔΥΥ του ΠΠ είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα και περιεχόμενα που ξεκινούν ή αναπτύσσονται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα, τον προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί ή τον προσωπικό υπολογιστή του. Όσον αφορά τηλεπικοινωνιακές πρίζες ή υπολογιστές που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς χρήστες (εργαστήρια, νησίδες υπολογιστών), συνυπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι τεχνικοί υπεύθυνοι ή διαχειριστές του εργαστηρίου ή του υπολογιστή.
  5. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαφύλαξη «ασφαλούς» κωδικού πρόσβασης (password) στους λογαριασμούς του. Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση τους σε τρίτους ή σε πλατφόρμες εκτός ΠΠ.
  6. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια του προσωπικού του υπολογιστή όσον αφορά τη σύνδεση του στο ∆ΥΥ του ΠΠ και τη χρήση των δικτυακών υπηρεσιών.
  7. Για οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν τους αρμόδιους Τεχνικούς Υπευθύνους και τη ΔΨΔΤΠΕ.

  6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

  1. Για τη χρήση των Δικτυακών Υπηρεσιών του ΠΠ παραχωρούνται σε όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας λογαριασμοί πρόσβασης.
  2. Σε σχέση µε τους λογαριασμούς πρόσβασης ισχύουν τα ακόλουθα:
   • Οι λογαριασμοί είναι αυστηρά προσωπικοί και τα στοιχεία τους δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.
   • Οι υπηρεσίες τηλεματικής προσφέρονται κατά το διάστημα στο οποίο ο χρήστης διατηρεί την ακαδημαϊκή ιδιότητα. Μετά την αποφοίτησή του, ο χρήστης: (α) διατηρεί το λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, και (β) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων του ΠΠ (alumni.upatras.gr). Μόνο τα μέλη ∆ΕΠ διατηρούν τους λογαριασμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του ΠΠ και μετά τη συνταξιοδότησή τους.
   • Η κατάργηση ενός λογαριασμού πρόσβασης γίνεται μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του ΠΠ (Γραμματείας για τους φοιτητές και Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για τα µέλη µε οργανική θέση) για τη λήξη της ακαδημαϊκής ιδιότητας ενός χρήστη. Στην περίπτωση συμβασιούχων ή παρόμοιων περιπτώσεων, η κατάργηση γίνεται µε βάση τη λήξη της σχετικής τους σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο λογαριασμός πρόσβασης παραμένει ενεργός για εύλογο χρονικό διάστημα και αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτού την οριστική κατάργηση του λογαριασμού.
   • Στην περίπτωση θανάτου µέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας ο λογαριασμός πρόσβασης καταργείται και τα δεδομένα του διαγράφονται.
   • Η ΔΨΔΤΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί λογαριασμούς που δεν έχουν παραληφθεί από τους χρήστες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά τη δημιουργία τους.
  1. Ανάθεση χώρου στους χρήστες
   • Σε κάθε χρήστη ανατίθεται χώρος για τη γραμματοθυρίδα χωρίς δικαίωμα υπέρβασης. Το όριο του χώρου καθορίζεται από τις εκάστοτε Διοικητικές αποφάσεις του ΠΠ.
   • Κάθε χρήστης μέσω των υπηρεσιών cloud έχει δικαίωμα χρήσης 5ΤΒ για προσωπική χρήση με δική του ευθύνη.

  7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

  1. Γενικά

  Το ΠΠ παρέχει λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΠ (φοιτητές, διδάσκοντες, εργαζόμενοι κτλ.). Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει διάφορες παροχές οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο παρών κανονισμός. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται αυτόματα για τον χρήστη κατά την παραλαβή λογαριασμού Upnet ID. Επιπλέον των φυσικών προσώπων, η δυνατότητα παροχής λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφορά και τις διοικητικές μονάδες όλων των βαθμίδων του ΠΠ.

  1. Απόδοση διευθύνσεων e-mail

  Με τη δημιουργία του λογαριασμού e-mail αποδίδεται σε κάθε χρήστη μία διεύθυνση e-mail. Η διεύθυνση e-mail αποτελείται από δύο τμήματα, το όνομα χρήστη (username) και το domain, χωριζόμενα από το σύμβολο ‘@’. Το username συμπίπτει με το UPnet ID που έχει κάθε χρήστης. Όσον αφορά τον τρόπο απόδοσης username και domain ισχύουν τα εξής:

  Στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (Μέλη ΔΕΠ, μόνιμοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι κτλ.) και τις διοικητικές μονάδες αποδίδεται το domain upatras.gr ενώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής username/UPnet ID κατά την αίτηση δημιουργίας λογαριασμού υπηρεσιών τηλεματικής.

  Στους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) αποδίδεται το domain ac.upatras.gr ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής username καθώς αυτό αποδίδεται αυτόματα από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας.

  Το domain ac.upatras.gr  αποκτούν και παλαιοί απόφοιτοι που δεν είχαν ποτέ λογαριασμό.

  1. Παροχές της υπηρεσίας e-mail

  Οι παροχές της υπηρεσίας e-mail είναι οι εξής:

  • Γραμματοθυρίδα (mailbox)

  Η γραμματοθυρίδα αφορά στην δέσμευση αποθηκευτικού χώρου στους server του ΠΠ ώστε να αποθηκεύονται εισερχόμενα και εξερχόμενα e-mail των χρηστών. Η γραμματοθυρίδα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας ανάλογα με την κατηγορία χρηστών ως εξής:

  Μέλη ΔΕΠ , Μόνιμοι εργαζόμενοι, Συμβασιούχοι/λοιποί εργαζόμενοι/διοικητικές μονάδες: 10GB, Φοιτητές: 1GB.

  Οι χρήστες καλούνται να εκκαθαρίζουν τη γραμματοθυρίδα τους όταν χρειάζεται ώστε να παραμένει κάτω από το όριο που ορίζεται αλλιώς δύναται να μην μπορούν να λάβουν νέα αλληλογραφία. Τυχόν παρατεταμένη παραβίαση του ορίου δύναται να οδηγήσει στην απενεργοποίηση της υπηρεσίας.

  • Πρόσβαση μέσω e-mail client

  Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει πρόσβαση στη γραμματοθυρίδα μέσω σύγχρονων e-mail clients συμβατών με τα πρωτόκολλα POP, IMAP και SMTP. Πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων (SSL/TLS) και ασφαλών εκδόσεων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών.

  • Πρόσβαση μέσω web

  Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει πρόσβαση στη γραμματοθυρίδα μέσω web (webmail) χρησιμοποιώντας σύγχρονους web browsers αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων https και ασφαλών εκδόσεων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών.

  • Ανακατεύθυνσης αλληλογραφίας

  Παρέχεται δυνατότητα ανακατεύθυνσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας σε μία εξωτερική διεύθυνση την οποία δηλώνει ο χρήστης (redirect). Η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με ύπαρξη ενεργής γραμματοθυρίδας.

  • Εναλλακτική διεύθυνση (alias)

  Παρέχεται δυνατότητα σε κάθε χρήστη να επιλέξει μία εναλλακτική διεύθυνση σχετική με το ονοματεπώνυμο του στο ίδιο domain που είναι και ο κύριος λογαριασμός του. Η εναλλακτική διεύθυνση παραδίδει τα email στην ίδια γραμματοθυρίδα ή στην ίδια διεύθυνση προώθησης με την κύρια διεύθυνση.

  • Υπηρεσία προστασίας κακόβουλης αλληλογραφίας (antispam/antivirus)

  Εισερχόμενα και εξερχόμενα e-mail σκανάρονται αυτόματα από λογισμικό για τυχόν ύπαρξη ηλεκτρονικών ιών, κακόβουλων ενεργειών (π.χ. phishing) ή μη επιθυμητής μαζικής αλληλογραφίας (spam).

  1. Χρονική ισχύς υπηρεσίας

  Μέλη ΔΕΠ     Εφ’ όρου ζωής
  Μόνιμο προσωπικό   Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα
  Συμβασιούχοι          Όσο είναι ενεργή η σύμβαση + 6 μήνες
  Διοικητικές μονάδες Όσο υφίσταται η διοικητική μονάδα
  Φοιτητές      Όσο είναι ενεργή η φοιτητική ιδιότητα
  Απόφοιτοι     Εφ’ όρου Ζωής

  Στα μέλη ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται συνταξιοδοτηθέντες και Ομότιμοι Καθηγητές.
  Στο μόνιμο προσωπικό περιλαμβάνονται και ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ.
  Στους συμβασιούχους περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες συμβάσεων (διοικητικού έργου, ερευνητικού έργου, διδασκαλίας κτλ.)
  Στους φοιτητές περιλαμβάνονται όλες οι βαθμίδες φοίτησης.
  Ειδικές περιπτώσεις  χρηστών μπορούν να αποκτήσουν ειδικές παροχές κατόπιν αίτησης και έγκρισης του πρυτανικού συμβουλίου.

  1. Μεταβατικά θέματα
  • Υπάρχοντες φοιτητικοί λογαριασμοί @upnet.gr θα λαμβάνουν παράλληλα email στο domain upnet.gr για 1 χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και μετά θα είναι αποκλειστικά @ac.upatras.gr.
  • Οι νέοι φοιτητικοί λογαριασμοί θα λειτουργούν μόνο με το νέο domain.
  • Όσοι έχουν ήδη @upatras.gr ως φοιτητικό email θα το κρατήσουν κατ’ εξαίρεση.
  • Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι αποκτήσουν εργασιακή σχέση με το πανεπιστήμιο θα μπορούν να έχουν @upatras.gr και τις αυξημένες παροχές όσο διαρκεί η εργασιακή σχέση σύμφωνα με τα όσα ισχύουν. Η φοιτητική διεύθυνση θα λειτουργεί παράλληλα, υπό το ίδιο UPnet ID στο ίδιο mailbox.
  • Σε περίπτωση ταυτόχρονων ιδιοτήτων, δίνονται οι μεγαλύτερες παροχές.
  • Υπάρχοντες λογαριασμοί αποφοίτων alumnusXXX@upnet.gr θα λαμβάνουν παράλληλα email στο domain upnet.gr για 1 χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και μετά θα είναι αποκλειστικά
   alumnusXXX@ac.upatras.gr.
  • Τυχόν άλλες διαφοροποιήσεις από τον κανονισμό που έχουν ήδη συμβεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, δύνανται να διατηρηθούν κατ’ εξαίρεση.
  1. Όροι χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Η απόκτηση και χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προϋποθέτει ότι ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Τηλεματικής του ΠΠ με τυχόν τροποποιήσεις του όπως ισχύει.
  • Οι χρήστες οφείλουν να προστατεύουν τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους κρατώντας αυστηρά προσωπική την χρήση του λογαριασμού τους. Η προστασία του λογαριασμού προϋποθέτει την προστασία του κωδικού πρόσβασης (password), το οποίο πρέπει να είναι γνωστό μόνο στον κάτοχο του λογαριασμού και να μην είναι αποθηκευμένο σε κοινόχρηστους υπολογιστές.
  • Οι χρήστες αποδέχονται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διακινούνται μέσω των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) του ΠΠ ελέγχονται αυτόματα από λογισμικό για την ύπαρξη ιών και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).
  • Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο που μπορεί να χαρακτηρισθεί παράνομο βάση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν επιτρέπεται να προσβάλει , να απειλεί, να δυσφημεί και γενικότερα να παρενοχλεί τρίτους.
  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.
  • Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές.
  • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προσδιορίζουν τον αποστολέα.
  • Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο της μονάδας του και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο Τμήμα Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών.
  • Το ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές.
  • Το ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό δίκτυο (IP διευθύνσεις Πανεπιστημίου) ώστε να περιορίσει φαινόμενα κακόβουλης χρήσης.
  • Το ΠΠ διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backup) από τις γραμματοθυρίδες των χρηστών ωστόσο δεν παρέχει εγγύηση σίγουρης αποκατάστασης απολεσθέντων δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο και κάθε χρήστης καλείται να έχει ανεξάρτητα δικό του αντίγραφο ασφαλείας της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.
  • Το ΠΠ διατηρεί εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας, δικτυακής πρόσβασης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ώστε να παρέχει την κατά το δυνατό απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση συνεχούς διαθεσιμότητας και η υπηρεσία δύναται να είναι μη διαθέσιμη για σύντομα χρονικά διαστήματα τεχνικών δυσλειτουργιών, δικτυακών επιθέσεων ή εργασιών συντήρησης.
  • Το ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  8. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  1. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις του παρόντος Κανονισμού οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Συμβάντα όπως, προφανή συνθηματικά, τα οποία μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν και άθελη κατάχρηση δικτυακών πόρων μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.
  2. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων των: επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων, υποκλοπή δεδομένων, παράνοµες πράξεις, αυθαίρετη εμπορευματοποίηση πόρων του ΠΠ, η ΔΨΔΤΠΕ σε συνεργασία µε τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνει σε προσωρινά μέτρα, όπως για παράδειγμα απενεργοποίηση λογαριασμού και αποσύνδεση υπολογιστικών συστημάτων από το ∆ΥΥ του ΠΠ. Η εκτέλεση των προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης της περίπτωσης εκτελούνται μετά από ενημέρωση του Προϊσταμένου της ΔΨΔΤΠΕ, και των Προϊσταμένων Διοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Γενικός Διευθυντής, Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος), ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις αλλά και οι τυχόν δικαστικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και παράλειψης αυτής στο μέλλον.
  3. Ως πρωτοβάθμιο όργανο διαπίστωσης και αντιμετώπισης των παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται ο Προϊστάμενος της ΔΨΔΤΠΕ. Στη συνέχεια και αν απαιτηθεί, επιλαμβάνονται της υπόθεσης τα Προϊστάμενα Διοικητικά Όργανα του ΠΠ (Γενικός Διευθυντής, Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος). Σε κάθε περίπτωση, ο µόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό είναι το ΠΠ µέσω των αρμοδίων οργάνων του.

  9. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει οποιονδήποτε στο ΠΠ παρέχει Δικτυακές Υπηρεσίες περιλαμβανομένων Τμημάτων, Εργαστηρίων ή άλλων οργανικών μονάδων του ΠΠ. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεματικής συμπεριλαμβάνονται οι:
  • Υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω οργανικές μονάδες ή σε μεμονωμένους χρήστες, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές, µέσω των κεντρικών υπηρεσιών της ΔΨΔΤΠΕ.
  • Υπηρεσίες που οι εν λόγω οργανικές μονάδες παρέχουν σε µέλη τους µε χρήση δικών τους εξυπηρετητών (π.χ. χρήση περιφερειακών εξυπηρετητών ελεγχόμενων από Τμήματα, Εργαστήρια κλπ) αλλά µε χρήση της δικτυακής διασύνδεσης και υποδομής – ενδοπανεπιστηµιακής ή διαδικτυακής – του ΠΠ.
  1. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης παρόντος Κανονισμού είναι ο Τεχνικός υπεύθυνος της κάθε οργανικής µονάδας. Σε περιπτώσεις κακής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Τεχνικός Υπεύθυνος της κάθε μονάδας οφείλει – όταν επισήµως του ζητηθούν – να προσκομίσει στα αρμόδια όργανα του ΠΠ τις τεχνικές και λοιπές πληροφορίες που είναι απαραίτητες στο ΠΠ για τη διερεύνηση της υπόθεσης, πάντα σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Κάθε ενδοπανεπιστηµιακός φορέας που παρέχει ή δρα ως ενδιάμεσος στην παροχή υπηρεσιών τηλεματικής στα µέλη του ΠΠ οφείλει να συντάσσει αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να τον κοινοποιεί – μαζί µε κάθε τροποποίηση αυτού – σε όλους τους χρήστες της µε το πλέον πρόσφορο μέσο. Κάθε επί μέρους ή αναλυτικός κανονισμός λειτουργίας συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία µε τον παρόντα Κανονισμό.
  3. Η χρήση δικτυακών και ευρύτερων υπηρεσιών από τον οποιονδήποτε χρήστη σημαίνει και την άνευ όρων και προϋποθέσεων πλήρη αποδοχή των προαναφερόμενων κανόνων.
  4. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά µε την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του ΠΠ. Ο Κανονισμός έχει αναδρομική ισχύ και οι χρήστες του ∆ΥΥ του ΠΠ θα πρέπει να συμμορφωθούν µε αυτόν. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών θα εξετάζεται η αδυναμία συμμόρφωσης µε τον Κανονισμό.
  5. Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος μπορεί να εκχωρήσει στο Πρυτανικό Συμβούλιο το δικαίωμα τροποποίησης του Κανονισμού. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών εισηγείται επί των τροποποιήσεων του Κανονισμού.
  Κοντογιάννης Χρίστος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Σύμφωνα με αυτό τον κανονισμό η προβολή των υπηρεσιών, εξοπλισμού κλπ των Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών του ΠΠ επιτρέπεται?

  Το 3.4 και συγκεκριμένα το “Οι χρήστες απαγορεύεται να εισάγουν στις Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες του ΠΠ αλλά και µέσω αυτών στο Διαδίκτυο διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αφορά είτε τους ίδιους είτε οποιονδήποτε τρίτο, µε ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου” πιθανόν να πρέπει να συμπληρωθεί με το ακόλουθο: “Με την εξαίρεση της προβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τα εργαστήρια μέσω του ΕΛΚΕ ή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του ΠΠ ή την Οικομική Υπηρεσία “

  Ντίλιος Παναγιώτης
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  4. Χρονική ισχύς υπηρεσία

  Για τα μέλη ΕΔΙΠ &  ΕΕΠ ( που ανήκουν στο Διδακτικό Προσωπικό ), πρέπει να ισχύσει εφ’  όρου ζωής διάρκεια όπως και στα μέλη ΔΕΠ.

  Κουλόπουλος Αθανάσιος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

   

  7.4 Για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί η διάρκεια να είναι εφόρου ζωής (ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό αρθρο 162/4957)

  Γεωργουδάκης Εμμανουήλ
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 2

  H πρόταση Οποιαδήποτε επέκταση του ∆ΥΥ του ΠΠ εκτός των συγκεκριμένων χώρων θα μπορεί να γίνεται µόνο από την ΔΨΔΤΠΕ, η οποία θα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την υποστήριξη και διαχείρισή της. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επεκτάσεις (ενσύρματες ή και ασύρματες) είναι προβληματική υπό συνθήκες. Ένα υπαρκτό παράδειγμα, έχουμε ασύρματο αισθητήρα που στέλνει συνεχώς τη θερμοκρασία του server room στο internet ώστε να μπορούμε να την παρακολουθούμε με εφαρμογή στο κινητό μας. Ο αισθητήρας στέλνει μέσω RF 433MHz  σε IP gateway το οποίο πρέπει να βρίσκεται 2-3 μέτρα μακριά και να παρέχει DHCP.  Αυτό λύνεται με έναν wifi router των 25Ε εύκολα. Η συμπλήρωση της πιο πάνω πρότασης θα μπορούσε να είναι: “εκτός αν συντρέχουν ειδικές ανάγκες που θα αξιολογηθούν από τη ΔΨΔΤΠΕ η οποία σε περίπτωση έγκρισης εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού από το χρήστη, θα έχει απόλυτο έλεγχο πάνω στον εξοπλισμό αυτό“. 

  Τσιπιανίτης Δημήτριος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΕΔΙΠ

  Σχετικά με  το άρθρο 7, παράγραφος 4.

  Λαμβάνοντας υπόψη, ότι:

  α) τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ.), εκτός του διδακτικού- εργαστηριακού έργου επιτελούν και επιστημονικό-ερευνητικό έργο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζεται και μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και

  β) το σύνολο των επιστημονικών εργασιών των μελών ΕΔΙΠ που είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια αναγράφουν τόσο τα στοιχεία του ιδρύματος/ακαδημαϊκής μονάδας που υπηρετούν όσο και τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  κρίνεται σκόπιμο ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής user@upatras.gr καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς και υπηρεσίες τηλεματικής να παραμένουν ενεργές και μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης των μελών ΕΔΙΠ.

  Βαρελάς Γιώργος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  «Κάθε χρήστης μέσω των υπηρεσιών cloud έχει δικαίωμα χρήσης 5ΤΒ για προσωπική χρήση με δική του ευθύνη.»

  Οι «υπηρεσίες cloud» δεν αναφέρονται αλλού στον προτεινόμενο Κανονισμό. Θα πρέπει να οριστούν πληρέστερα. Επίσης, ίσως πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το όριο των 5TB για όλους τους χρήστες, ακόμα και για τους προπτυχιακούς.

  Βαρελάς Γιώργος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  Σε σχέση με τον ορισμό του Τεχνικού Υπευθύνου (ΤΥ) στην παρ. 1.3: Ο ορισμός είναι προβληματικός στο σημείο που ορίζει τον ΤΥ ως «υπεύθυνο για την τεχνική εποπτεία των ΔYY και την εφαρμογή της υφιστάμενης πολιτικής». Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης δικτύου, αλλά και έλεγχο των ρυθμίσεων του ίδιου του δικτύου.

  Η πραγματικότητα είναι πως ο ρόλος του ΤΥ δεν είναι θέση εργασίας μέσα στο οργανόγραμμα του ΠΠ (κανείς δεν έχει προσληφθεί ως «ΤΥ») και θα πρέπει να οριστεί στα πλαίσια του διοικητικού έργου του εκάστοτε διδακτικού, εργαστηριακού ή διοικητικού προσωπικού. Μία πρόταση για τον ορισμό, η οποία δεν υποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, είναι η εξής: «Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύου ή ΔΥΥ οργανικής μονάδας του ΠΠ (Τεχνικός Υπεύθυνος) ονομάζεται το προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδημαϊκών Τμημάτων ή από τον διοικητικό προϊστάμενο στην περίπτωση διοικητικών υπηρεσιών, ως υπεύθυνο για την επικοινωνία με την ΔΨΔΤΠΕ σχετικά με τις δικτυακές ανάγκες του Τμήματος ή της Μονάδας, όπως συλλογή και υποβολή των αιτημάτων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δικτυακής πρόσβασης, αιτήματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης τηλεφωνίας IP. αιτήματα φιλοξενίας ιστοτόπων, ονοματολογία, κτλ».

  Ο ρόλος του «ΤΥ» πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθαρά διοικητικός και καθόλου τεχνικός. Δεν θα πρέπει να προϋποθέτει συγκεκριμένα προσόντα, ούτε και να προκύπτουν ευθύνες και υποχρεώσεις, πέρα από την επικοινωνία με την ΔΨΔΤΠΕ σχετικά με τις δικτυακές ανάγκες του Τμήματος ή της Μονάδας. Ως εκ τούτου, εκτός από τον ορισμό, θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι παράγραφοι:
  4.2 : οι ΤΥ δεν μπορεί να έχουν την υποχρέωση να παρέχουν υποστήριξη σε υπηρεσίες.
  5.4 : οι ΤΥ δεν μπορεί να θεωρούνται συνυπεύθυνοι.
  Επίσης, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η παράγραφος 9.2, καθώς οι ΤΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τους χρήστες και το δίκτυο και δεν έχουν πρόσβαση στις περιγραφόμενες πληροφορίες.

  • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 7 μήνες, 4 εβδομάδες πριν από Βαρελάς Γιώργος.
  Βαρελάς Γιώργος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην τηλεφωνία IP, η οποία είναι άλλη μία υπηρεσία που προσφέρει το Δίκτυο του ΠΠ.

  Βαρελάς Γιώργος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 4

  Για κάθε μία από τις υπηρεσίες που παρέχονται, θα πρέπει να οριστεί το SLA (Service-Level Agreement). Έτσι οι χρήστες θα έχουν μία αίσθηση της αξιοπιστίας της κάθε υπηρεσίας, αλλά και η ΔΨΔΤΠΕ θα μπορεί να σχεδιάσει και να προϋπολογίσει τις αντίστοιχες λύσεις.

  Ένα παράδειγμα: Ο κανονισμός θα μπορούσε να ορίσει το εγγυημένο uptime της υπηρεσίας ηλ. ταχυδρομείου στο 99,9%. Αυτό θα σήμαινε πως οι χρήστες ξέρουν πως το σύστημα email του ιδρύματος θα λειτουργεί στο 99,9% του χρόνου, δηλαδή επιτρέπεται να είναι offline 10 λεπτά την εβδομάδα. Αντίστοιχα, η ΔΨΔΤΠΕ θα γνωρίζει το συγκεκριμένο επίπεδο της δέσμευσης προς τους χρήστες και θα υιοθετήσει τις απαραίτητες τεχνολογίες και πρακτικές, έτσι ώστε να μη χάνεται η πρόσβαση στο email για περισσότερο από 10 λεπτά την εβδομάδα / 40 λεπτά το μήνα / ~9 ώρες το έτος.

  Για την εφαρμογή των SLA θα μπορούσε να οριστεί μια μεταβατική περίοδος, π.χ. 18 μηνών, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι τεχνικές λύσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η αύξηση των SLA σε βάθος χρόνου θα πρέπει να αποτελούν μέρος της ψηφιακής στρατηγικής του ΠΠ.

   

  Μεσσήνης Ιωάννης
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γ. Βαρελά!!

  Σε σχέση με τον ορισμό του Τεχνικού Υπευθύνου (ΤΥ) στην παρ. 1.3: Ο ορισμός είναι προβληματικός στο σημείο που ορίζει τον ΤΥ ως «υπεύθυνο για την τεχνική εποπτεία των ΔYY και την εφαρμογή της υφιστάμενης πολιτικής». Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης δικτύου, αλλά και έλεγχο των ρυθμίσεων του ίδιου του δικτύου.

  Η πραγματικότητα είναι πως ο ρόλος του ΤΥ δεν είναι θέση εργασίας μέσα στο οργανόγραμμα του ΠΠ (κανείς δεν έχει προσληφθεί ως «ΤΥ») και θα πρέπει να οριστεί στα πλαίσια του διοικητικού έργου του εκάστοτε διδακτικού, εργαστηριακού ή διοικητικού προσωπικού. Μία πρόταση για τον ορισμό, η οποία δεν υποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, είναι η εξής: «Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύου ή ΔΥΥ οργανικής μονάδας του ΠΠ (Τεχνικός Υπεύθυνος) ονομάζεται το προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδημαϊκών Τμημάτων ή από τον διοικητικό προϊστάμενο στην περίπτωση διοικητικών υπηρεσιών, ως υπεύθυνο για την επικοινωνία με την ΔΨΔΤΠΕ σχετικά με τις δικτυακές ανάγκες του Τμήματος ή της Μονάδας, όπως συλλογή και υποβολή των αιτημάτων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δικτυακής πρόσβασης, αιτήματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης τηλεφωνίας IP. αιτήματα φιλοξενίας ιστοτόπων, ονοματολογία, κτλ».

  Ο ρόλος του «ΤΥ» πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθαρά διοικητικός και καθόλου τεχνικός. Δεν θα πρέπει να προϋποθέτει συγκεκριμένα προσόντα, ούτε και να προκύπτουν ευθύνες και υποχρεώσεις, πέρα από την επικοινωνία με την ΔΨΔΤΠΕ σχετικά με τις δικτυακές ανάγκες του Τμήματος ή της Μονάδας. Ως εκ τούτου, εκτός από τον ορισμό, θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι παράγραφοι:
  • 4.2 : οι ΤΥ δεν μπορεί να έχουν την υποχρέωση να παρέχουν υποστήριξη σε υπηρεσίες.
  • 5.4 : οι ΤΥ δεν μπορεί να θεωρούνται συνυπεύθυνοι.
  Επίσης, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η παράγραφος 9.2, καθώς οι ΤΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τους χρήστες και το δίκτυο και δεν έχουν πρόσβαση στις περιγραφόμενες πληροφορίες.

  Θωμόπουλος Γιώργος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κο Βαρελα. Οι ΤΥ δεν μπορεί να είναι ούτε συν-υπεύθυνοι για πράξεις άλλων (ειδικά όταν αυτές πραγματοποιούνται σε εργαστήρια!!! ή γραφεία) (5.4) ούτε μπορούν να είναι υπεύθυνοι  για παρακολούθηση της τήρηση κανονισμού από οποιονδήποτε χρήστη (9.2). Αρκεί το άρθρο 9.4.

  Καρατράντου Ανθή
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια/προτάσεις του κ. Βαρελά!

  Σταυρουλόπουλος Χρήστος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Βαρελά (σχόλιο #367) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Υπευθύνου (ΤΥ).

  Επίσης θεωρώ πως ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @upatras.gr θα πρέπει να παραμένει ενεργός και μετά την συνταξιοδότηση των μελών ΕΤΕΠ, για τους ίδιους λόγους που αναφέρει ο κ. Τσιπιανίτης για τα μέλη ΕΔΙΠ (σχόλιο #358).

  Αθανασόπουλος Σταύρος
  upatras
  Αριθμός σχολίων: 1

  Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του κ. Βαρελά.

   

Επιστροφή στο: Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών
Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 18 συνολικά)
 • Η συζήτηση ‘Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.